Velkommen til Allmenningen yoga!

 

Her får du mjuk og var yoga, rolege rørsler og pust som gjer godt i kropp og sinn. Alle yogatimane handlar om å kjenne meistring, og å arbeide med kroppen. Alt skal kjennest godt, heile tida.

 

Yogatimane følgjer dette formatet:

 

  • Timane tek fatt med introduksjon om til dømes musklar, bindevev, yogafilosofi eller kosthald, frå eit antropologisk perspektiv. Dette tyder at du vil få informasjon som fører til samtale, spørsmål og ettertanke. Du vil også få gode reiskaper til å kunne betre forstå korleis rørslene vi skal gjere, heng saman.
  • Vi gjer ei oppvarming, som fører merksemda til ulike deler av kroppen, og har som mål å gjere oss klare for vidare rørsler. Oppvarminga er ofte sakte og mjuk, og alle deltakarane set sine eigne grenser.
  • Så kjem rørslene (asana) – dei må lærast, utforskast og tilpassas kvar einskild. Dette tek tid, og er ein spanande prosess. Vi kjenner på grenser, på balanse, aukande styrke og kroppskontroll. Vi trener kjernemuskulatur og rygg, sjølvtryggleik og koordinasjon. Rørslene relaterer til overførbare tema og teknikkar, og kan ha stor innverknad på daglegliv og livskvalitet. Dette er ein plass for personleg vekst og utvikling. Deltakarane får instruksjon i korleis dei kan best tilpasse rørslene til dagsformen, slik at alt kjennast godt og trygt. Sjå også denne lenka: Om justering i yoga
  • Vi trener på pusteteknikkar (pranayama), som gjev ro og balanse. Mange av teknikkane kan lett brukast i dagleglivet.
  • Den viktigaste delen av timen kjem sist – det er avspenninga. Deltakarane kviler på matta eller på stol, og vert losa gjennom ei avspenning, som gjev djup avkopling og kvile. Her kjem meditasjon også – vi bruker Lysmeditasjonar-konseptet, som er utvikla for deltakarane hjå Allmenningen yoga, men har lesarar over heile verda. Deltakarane er oppmoda til å bruke boka heime til personleg utvikling.
Den pedagogiske botninga i timane er tydeleg – her vil instruktøren rettleie merksemda til deltakarane, stille spørsmål og invitere til dialog der det er relevant. Fellesskapet er viktig i timane, og erfaringa av å gjere rørsler og puste i flokk, er like viktig som den individuelle opplevinga. Allmenningen yoga er ein trygg stad å vere. 

Allmenningen yoga held også kurs, med spesifikke tema for særskilte målgrupper. Yogatimane på kursa følgjer også formatet som er skildra over. Vi har også eit fleksibelt bedriftstilbod.

 

Den aktive ingrediensen i yogatimane er tid. Vi gjev kroppen tid til å lære, tek oss tid til å kjenne at kommunikasjonen mellom hovud og kropp vert betre, merkar at vi vert sterkare og tryggare for kvart år som går. Gjennom tid knytter vi varme band som reflekterer utviklinga vi går gjennom saman. Denne utviklinga samanliknar vi gjerne med ei pilegrimsferd. Yoga er ferskvare, og verkar best som fast del av livsstilen.

 

Allmenningen yoga tilrår å starte med eit yogakurs, og så kome på minst ein yogatime i veka på det årlege yogaprogrammet. Du vil få større kunnskap om korleis rørslene utførast om du kjem på teknisk time på mandagar. I sekvenstimane på onsdagar og fredagar er vi mest opptekne av roleg flyt og dynamikk i rørslene, så her får du praktisert det du har lært. Du melder deg på det som høver for deg.

 

Her er yogatimar for deg som vil arbeide med personleg vekst & utvikling. For deg som er klar for denne pilegrimsferda, og som tør å la deg endre. For deg som er klar til å sette deg sjølv først.

Det du treng vite før yogatimen:

Ha på deg komfortable klede du kan røre deg i, joggebukse og tskjorte er heilt fint. Ta med yogamatte (eller kjøp hos oss), og gjerne eit pledd eller teppe til avslappinga. Du treng ei pute til meditasjon, eller du kan få kjøpe yogapute hos oss. Korrekt sitjestilling i pust og meditasjon er viktig for å ikkje feilbelaste kroppen. Kom 10 minutter før timen byrjar – då har du fått gjort deg klar og senka skuldrene. Meld deg på gjennom lenka Timeplan & Prisar. Eg gler meg til å høyre frå deg!

Videoar

Merk at videoene ikkje er laga av meg. Undervisninga er difor til tide ganske ulik det vi gjer i timane våre. Videoopptak av yogasekvensar står på lista av ting eg vil gjere når eg kjem så langt 😉

Eg held til ved Helsesenter i Bergen,

Sverresgate 33

HSiB Hires cropped

Golvet er tydeleg merka til yogamattene. Det er stol til alle, og du vel sjølv om du sit eller står i timen. Alt skal kjennest godt, heile tida.

Instruktøren din

Ingvild Skodvin Prestegård er utdanna i England, og er den første Dru yoga Teacher i Noreg. Ingvild har undervist yoga sidan 2014. Ho er også sosialantropolog med mastergrad frå Universitetet i Bergen, med spesialisering på meistring, kroniske tilstandar og legningsprosessar. Dette gjev yogatimane ei eiga djupn. Ingvild er også aromaterapeut med ein VTCT-kvalifikasjon frå England – sjå yogaprogrammet for meir informasjon om korleis dette vert inkorporert i yogatimane. Du kan lese meir om Dru yoga her.

Gjesteinstruktørar

 

Frå tid til anna kjem det Dru yogainstruktørar og andre gjestar frå England. Her kan du sjå kven som har vore her hjå oss.

2019: Alison Hayward held til i Devon i England, og kom for å vere med på miniretreaten 31. oktober. Ho er ein ganske nyutdanna Dru yogainstruktør, og held yogatimar i landsbyen Cotleigh. Alison er interessert i å arbeide med miniretreats, med deltakarar som har ryggproblem og mykje anna.
2019: Toby Oliver var gjesteinstruktør på sommarkurset, på teknisk time og sekvenstime i juli. Toby held til i Sheffield, og driv med bedriftsyoga og ein-til-ein, og mykje anna. Toby og Ingvild tok instruktørutdanninga saman i Derby. Kjempekjekt med besøk!
2018: TillyLou James heldt ein nydeleg workshop for oss om den fantastiske Buttafly-puta. Klikk på biletet hennar for meir informasjon.
2016: Jenny Oakenfull var gjesteinstruktør hjå oss, og hjalp til med tekniske timar, sekvenstimar og svangerskapsyoga. Jenny held til i Yorkshire og driv med yoga og ernæring. Det var veldig kjekt å ha henne her, og supert med litt utveksling av erfaringar og idéar.