Rammedokument: Rammar for fellesskapet

 

Yogatimane er gode samlingar der deltakarane deler mykje av personlege røynsler. Dette er de velkomne til å gjere – vi arbeider saman med å finne ord på mange tankar og kjensler, og det kan vere nyttig å prøve dei ut i fellesskapet vårt.

 

Når vi trer inn i fellesskapet har vi kvar og ein eit ansvar for å ta vare på kvarandre. Dette tyder at vi respekterer at det som vert delt i fellesskapet, vert delt i tillit. Samstundes er det viktig at ingen deler meir enn dei vil sjølv.

 

Allmenningen yoga skal vere ein trygg stad å vere, der alle skal kunne vere seg sjølv og kunne vekse og utvikle seg i sitt eige tempo. Alle som kjem hit er på kvar si pilegrimsferd, med kvar sine utfordringar, men vi kan slå følge eit stykke på vegen i eit støttande og aksepterande fellesskap. 

 

Som på ein arbeidsplass er miljøet alle sitt ansvar, men instruktøren har eit særskilt ansvar for å fasilitere og sette grenser. Dersom deltakarane har spørsmål eller bekymringar kring noko av det som er skildra over, vert de oppmoda til å snakke med instruktøren.