Kva slags utfordringer har bedrifta di?

 

Held de på med krevjande endringsprosessar? Kunne trivsel, produktivitet og effektivitet og kommunikasjon vore betre? Vil de gjerne ha meir fokus på innovasjon? Slit de med mykje stress eller slitasjeskadar? Kunne sjukefråveret vore lågare?

Allmenningen tilbyr skreddarsydde pakkar til di bedrift. Vi kan adressere akutte problem som stress og sorgarbeid, men arbeidar gjerne langsiktig som del av ei større bedriftshelseteneste. Yogatimar og holistiske workshops kan verte helde på arbeidsplassen, eller i lokala i Sverresgate 33. Vi kan ta føre oss tema som innovasjon, konfliktløysing, kommunikasjon og omorganisering og endring av mål for bedrifta.

Yoga kan vere eit fantastisk verktøy for å jobbe med desse tinga. Vi nyttar også gjerne andre teknikkar som aromaterapi og samtaleterapi, og botnar tilbodet i sosialantropologisk forståing av relasjon og spenning mellom individ og samfunn slik det høver best for di bedrift, nett no. Vi kan også kome attende med konkrete råd for forslag til praksisendringar, dersom det er ønska.

Mange studier syner at yoga er eit nyttig verktøy i arbeidsplassen, og Dru yoga vert mykje nytta i Storbritannia for redusering av stress og ryggsmerter. Denne linken syner korleis yoga kan gje utøvaren betre livskvalitet og auka motstandskraft, det vil seie gjere utøvaren betre skikka til å handsame både fysiske og mentale utfordringar.

 

Invester i dei tilsette i dag og gje bedrifta di det beste utgangspunktet for å lukkast. 

 

Ta kontakt med Ingvild på post@allmenningen.org og skriv nokre linjer om kva utfordringar de har, og så kan vi sette opp eit møte og sjå på mogelege løysingar.  Vi ser fram til å høyre frå deg!